Resultat de les proves de competències bàsiques

Airina obté molt bons resultats a les proves de Competències Bàsiques que el Departament d’Educació va dur a terme el curs passat a les nenes de 6è d’EPRI. Obtenen les millors puntuacions a la prova de competència lingüística en Lengua estrangera

Les proves de competències bàsiquesque duu a terme el Departament d’Educació a l’alumnat de sisè curs d’educació primària, avaluen les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat de 6è d’EPRI al final de l’educació primària per poder seguir amb normalitat el currículum previst per a l’ESO.

Aquesta prova es basa en les competències bàsiques lingüístiques (anglès, castellà i català) i matemàtiques que cal haver assolit en acabar aquesta etapa educativa. El resultat de la prova no te efecte ni en l’avaluació final de l’alumnat ni en les decisions de pas de curs.

Al final de la pàgina adjuntem un arxiu pdf on podeu veure els resultats del nostre centre amb detall.

Les proves en competència lingüística en llengua catalana i castellana (i aranès) avaluen:

– La comprensió lectora mitjançant ítems tancats que avaluen els processos d’obtenció d’informació i d’interpretació.
– L’expressió escrita mitjançant ítems tancats de competència lingüística (lèxic i morfosintaxi) i mitjançant una composició escrita on s’avaluen els aspectes formals (lletra, gràfia, espais), la competència discursiva (coherència i adequació) i la competència lingüística.
– L’ortografia mitjançant un dictat, en el qual s’han d’escriure paraules en uns espais buits.

La prova de competència lingüística en llengua estrangera avalua:

– La comprensió oral de breus diàlegs i monòlegs referits a temes propis de l’entorn immediat de l’alumnat.
– La comprensió lectora mitjançant ítems tancats que avaluen els processos d’obtenció informació.

La prova de competència matemàtica avalua:

– L’habilitat de l’alumnat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, produir i interpretar diferents tipus d’informació matemàtica, aplicar un coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i entendre i resoldre problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana. Ho fa amb ítems referits a:
– Numeració i càlcul
– Espai, forma i mesura
– Relacions i canvi